Politika kakovosti, ravnanja z okoljem ter FSMS

Vodstvo in vsi zaposleni v podjetju Dukart d.o.o. se zavezujemo, da bomo z izvajanjem sprejete strategije in doseganjem postavljenih ciljev zagotovili trajnosten razvoj družbe, socialno varnost in strokoven razvoj zaposlenim ter pozitivno vplivali na razvoj okolja. Dukart d.o.o. nudi celovito paleto storitev, ki vključuje svetovanje, oblikovanje in izdelavo transportne in komercialne kartonske embalaže, na področju živilske industrije, industrije pijač, kozmetične in farmacevtske industrije, telekomunikacijske in elektro industrije, kovinske, steklarske, papirnate industrije ter trgovine.

Okvirni cilji:

 • Dukart d.o.o. bo razvojno in proizvodno izpolnjeval potrebe trga po transportni in komercialni kartonski embalaži (kaširana embalaža in embalaža iz polnega kartona) za najzahtevnejše kupce z izdelki z višjo dodano vrednostjo
 • Okvirni cilji sistema vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, FSC shemeter FSMS so podrobno opredeljeni v letnih planih, kot konkretni in merljivi poslovni cilji, kar je osnova vrednotenja njihove uspešnosti in učinkovitosti.
 • Izvedbeni cilji so s planom opredeljeni za vse poslovne funkcije in se najmanj mesečno spremljajo na kolegiju direktorja.
 • Zagotoviti sledljivost certificiranega materiala in ustreči pričakovanjem kupcev po omogočanju identifikacije in sledljivosti naravnih materialov.
 • Zagotovitiproizvodnjo in dobavokakovostne in varneembalaže za stik z živili.
 • Zagotoviti, da se bodo ohranjali najvišji standardi varnosti in higiene embalaže za stik z živili, ki bodo, glede na namen uporabe, ustrezali zahtevam glede varnosti embalaže za živila.

Aktivnosti za uresničevanje ciljev:

 • Planiranje in izvajanje razvoja proizvodov in storitev z namenom izpolnjevanja najmanj predpisanih zahtev zakonodaje in standardov, predvsem pa potreb in pričakovanj naših kupcev  glede kakovosti in točnosti dobav.
 • Razvijanje odnosov in kompetentnosti zaposlenih.
 • Razvijanje partnerstva z dobavitelji, ki je zgrajeno na zaupanju in ustrezni integraciji ter prinaša obojestranske izboljšave in zadovoljstvo.
 • Sistematično vodenje procesov, ki so identificirani in imajo svoje skrbnike, kateri skrbijo za njihovo stalno izboljševanje. Rezultati procesov, njihovo merjenje, analize in ukrepi za stalne izboljšave so podlaga za vodenje podjetja.
 • Učinkovitost doseganja ciljev kakovosti, ravnanja z okoljem, FSC shemeter FSMS vodstvo redno preverja in glede na dosežene rezultate uvaja primerne korektivne ukrepe.
 • Informiranje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na vseh ravneh podjetja z namenom doseganja razumevanja, izvajanja in izboljševanja politike kakovosti, ravnanja z okoljem, FSC shemeter FSMS.
 • Izvajanje notranjih presoj, prepoznavanje tveganj in priložnosti, prepoznavanje zainteresiranih strank v kontekstu poslovanja, zagotavlja spremljanje uspešnosti sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, FSC sheme ter FSMS.Z uvedbo ukrepov pa zagotavljamo nenehno izboljševanje poslovanja ter izboljšanje učinka in ravnanja z okoljem.
 • Zavedamo se pomembnosti izvajanja nenehnih izboljšav na procesnem in tehnološkem področju, ki jih usklajujemo tudi z našimi kupci.
 • Na področju ravnanja z okoljem izpolnjujemo vse relevantne zakonske zahteve, prav tako upoštevamo tudi zahteve kupcev in lokalne skupnosti.
 • Z lastno odgovornostjo in samokontrolo vsakega zaposlenega nenehno izboljšujemo in preprečujemo dejansko in možno obremenitev našega okolja po načelih dobrega gospodarja; zmanjšujemo porabo električne energije, plina, nastajanje odpadkov itn.
 • Na osnovi prepoznanih pomembnih okoljskih vidikov imamo izdelane okvirne in izvedbene cilje ter programe ravnanja z okoljem.
 • Podpiramo odkrit dialog in sodelovanje z vso zainteresirano javnostjo – naša politika kakovosti in ravnanja z okoljem je javna.
 • Na področju zagotavljanja varnosti živil izkazujemo zavezanost izpolnjevanju zahtev glede varnosti živil, vključno z zakonskimi in obojestransko dogovorjenimi zahtevami strank. Zagotavljamo, da so vse nabavljene surovine, materiali, izdelki ter zunanje storitve v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter vzdržujemo sistem vodenja FSMS, ki izpolnjuje zahteve ISO 22000 in ISO/TS 22002-4.

Trbovlje, dne 15.5.2021                                                                                              Direktor:  Jože Klanšek